Kancelaria radcy prawnego – postępowanie arbitrażowe.

kancelaria radcy prawnegoArbitraż jest to pojęcie oznaczające polubowne rozstrzyganie sporów. Jest to nowoczesny, ale zaraz posiadający już długą tradycję, tryb rozstrzygania spraw cywilnych przez osoby, które nazywane są arbitrami. Arbitraż musi się odbywać zgodnie z zasadami, zarówno proceduralnymi, jak i materialnymi. Na wybór tych zasad strony mają bezpośredni albo pośredni wpływ.
W polskim prawie stosuje się pojęcie arbitrażu, jak i jego synonimu – sądu polubownego. Jednakże prawnicy używają pojęcia arbitrażu dla polubownego postępowania w sprawach gospodarczych. Arbitrażem może zająć się dla nas kancelaria radcy prawnego.
Spór majątkowy może zostać rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy wtedy, gdy zaistnieje możliwość powołania arbitrów oraz ukonstytuowania się sądu arbitrażowego. Aby do tego doszło, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcie umowy, którą nazywa się zapisem na sąd polubowny.
Powołaniem sądu arbitrażowego może zająć się kancelaria radcy prawnego. Klasyczny model polega na tym, że jedna ze stron powołuje jednego arbitra, a druga strona powołuje drugiego arbitra. Powołani w ten sposób arbitrzy wybierają superarbitra.
To, że orzeczenie arbitrażowe ma zostać wykonane gwarantuje państwo poprzez zrównanie orzeczenia arbitrażowego z wyrokiem sądu państwowego. Sposób rozstrzygania konfliktów gospodarczych wynikłych z operacji handlu międzynarodowego, polegających na przejściu przez granicę towarów, usług albo pieniędzy nazywa się międzynarodowym arbitrażem handlowym.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 7.6/10 (18 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)